Obchodní podmínky

Seznam zboží na stránkách www.nastroje-naradi.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Zrušení objednávky zákazníka může dodavatel i zákazník provést bez udání důvodu až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Způsob platby
•platba v hotovosti – při převzetí zboží. Nelze platit platební kartou!
•platba na dobírku – při zaslání zboží přepravní společností (např. PPL)
•platba převodem – zboží lze zaplatit běžným příkazem u libovolné banky platbou na náš účet.

Po dokončení objednávky Vám zašleme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní číslo). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 až 10 pracovních dnů, ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

Dopravu na adresu určení zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Převzetí zboží Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího V souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) a s originálním dokladem o koupi.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: - zboží , které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává - výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Důvěrnost informací Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetím osobám a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zveřejňovány. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude prodávající muset poskytnou osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vady a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO). V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v našem internetovém obchodě, vyplní formulář v sekci „ke stažení“, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Zmíněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nastroje-naradi.com a to nejméně měsíc před zahájením účinnosti nových obchodních podmínek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer